کنگره به معنی مجلس و مجمع است ، لیکن در مفهوم خاص خود به تجمعی گفته می شود که برای مشورت به وجود آید ، بنابر این لفظ کنگره را می توان به مجامعی  طلاق کرد که در آن افرادی گردهم می آیند و پیرامون موضوع مربوط به منابع عمومی و مسایل مشترک تبادل نظر کنند و به بحث و گفتگو پردازند ، از این نظر تجمع طرح مسایل علمی و ادبی یا جلسات بررسی مطالب سیاسی و اجتماعی ، تفاوتی ندارد و همه آنها کنگره نامیده می شوند.
کنگره به همایش )تجمع، گردهمایی یا میتینگ( چندصد تن یا حتی هزاران نفر به عنوان نمایندگانی از یک گروه حرف های، فرهنگی یا مذهبی و … گفته می شود.یک کنگره غالباً برای بحث درباره یک موضوع خاص تشیکل م یشود. شرکت در کنگره برای ارائه و بحث موضوع تنها توسط اعضا و سازمان های حمایت کننده )اسپانسرها( انجام میگیرد.
کنگره معمولاً با برنامه ریزی قبلی و به صورت سالیانه یا چندساله برپا می شود. بیشتر کنگره های بین المللی و جهانی بصورت سالیانه برگزار می شوند. کنگره غالباً برای چند روز طول می کشد و دارای چندین جلسه همزمان است.