همایش ملی یا بین المللی تشیکلات و دوایر بازرگانی، با هدف بحث یا ارائه نمایشگاههای تجاری.
کنوانسیون همچنین به همایش عمومی و رسمی تشیکلات قانونگذاری، گروه های اجتماعی و اقتصادی نیز اطلاق میشود که به منظور فراهم آوردن اطلاعات در یک موقعیت خاص تشیکل میشود.