به ماموریتی کمیسیون گفته می شود که در آن اجرای امری به شخصی محول شود ، همچنین در تجارت و امور بانکی به پول دریافت شده در مقابل انجام کاری کمیسیون گفته می شود کمیسیون به تجمعی گفته می شود که برای تحقیق و مطالعه درباره موضوعی تشکیل شود ،
به طور معمول این تجمع در مقیاس کوچکتر تشکیل می شود و اغلب شعبه ای از مجامع بزرگ است. تجمع تعدادی از اعضاء یک کمیسیون مامور تحقیق یا اتخاذ تصمیم درباره امری سو کمیسیون نامند.