در اصطلاح به مجمعی گویند که از طرف یک حکومت یا مقام صلاحیت دار یا جمعیتی برای بررسی امری یا آماده کردن طرحی یا اجرای تصمیمی انتخاب شود ، در حقیقت کمیته از حیث مفهوم با کلمه کمیسیون مترادف است ، با این تفاوت که می تواند قدرت اجرایی نیز داشته باشد.