میزگرد نوعی تجمع است که عده ای در یک محیط دوستانه پیرامون میزگردی جمع می شوند و درباره موضوعی به گفت و گو می پردازند.
یکی از مقررات میزگرد صحبت شرکت کنندگان با اجازه رئیس است و در آن ، گفت و گو منحصراً درباره موضوع از پیش تعیین شده است. معمولاً رئیس به هیچ یک از شرکت کنندگان در میزگرد بیش از یکبار اجازه صحبت نمی دهد مگر آن که همه سخن گفته باشند.