در لغت به معنی مجادله و نزاع با همدیگر و تفکر در حقیقت و ماهیت چیزی است و در اصطلاح تجمعی است که در آن با قواعد معینی به اثبات یا نفی مساله ای می پردازند تا با بهره گیری از استدلال ، نظر خود را ثابت کنند ،
در هر مناظره به طور معمول چهار یا شش نفر شرکت می کنند ، دو یا سه تن برای اثبات قضیه و دو یا سه تن دیگر برای نفی آن صحبت می کنند.