مجمع در لغت به معنی محل ، جای گرد آمدن مجلس و جمعیت آمده است ، از نظر حقوقی به تجمعاتی گفته می شود که از همه افراد جمعیت تشکیل شود ، از نظر یک موسسه مجمع عمومی یکی از ارکان مهم با تمام اختیارات محسوب می شود.