سمینار در اصطلاح به مدرسه و موسسه ای گفته شده است که در آن روحانیون جوان برای فراگرفتن اصل و قوانین مذهب تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.
اکنون سمینار معنی وسیعتری دارد و به دسته ای از دانشجویان یا محققان گفته می شود که زیر نظر یک استاد یا کارشناس دررشته ای خاص به تحقیق و تتبع پردازند و سخنرانی هایی در آن رشته ترتیب دهند.
به طور خلاصه تجمعی را می توان سمینار نامید که در آن روش های جدید در هر فنی مورد مطالعه قرار می گیرد و برای افزایش بازده کار ، بهترین راه ها برگزیده شوند.همایش یا همایش های زنجیره وار افرادی متخصص با مهارت ها و تخصص های متفاوت اما دارای علاقه و نگرانی مشترک که به منظور آموزش و یادگیری دور هم جمع میشوند.
برنامه کاری سمینار با هدف تقویت مهارتهای افراد شرکت کننده تنظیم میشود.