در اصل به معنای ضیافت است و اکنون سمپوزیوم به تجمعی گفته می شود که در آن عده ای از متخصصان فن و دانشمندان موضوع واحدی را مورد بحث قرار دهند.
توضیح اینکه طبق برنامه معین ، از متخصصان فن دعوت شود که در جلسه ای یا جلساتی شرکت و درباره مطالب خاصی سخنرانی کنند ، موضوع سخنرانی و بحث یکی است ، اما هر یک از سخنوران جنبه جداگانه ای را مورد بحث قرار می دهند.بعد از سخنرانی ، شنوندگان نیز وارد بحث می شوند و نظر خود رااظهار می کنند .
جلسات سمپوزیوم بیشتر برای بررسی و تحقیق در یک امر علمی و اجتماعی تشکیل می شوند و در مسیر آخرین تحولات و تغییرات رشته تخصصی خود قرار می گیرند ، تعدادافراد سخنران در سمپوزیوم از ۳ تا ۵ نفرا ست همایش تعدادی افراد خبره و متخصص در یک زمینه خاص که در آن مقالاتی بوسیله افراد متخصص در موضوعات خاصی ارائه و مورد بحث قرار میگیرد و در رابطه با مسائل مورد بحث، توصیه ها و راهکارهایی پیشنهاد میشود.